KONKURS DLA STUDENTÓW

Instytut Badawczy Dróg i Mostów z przyjemnością informuje, że w ramach konferencji Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych organizuje konkurs dla studentów.
Zapraszamy do przygotowania plakatów związanych z tematyką wydarzenia:

1. Nowoczesne metody diagnostyki nawierzchni drogowych:
- ocena stanu technicznego nawierzchni,
- zastosowanie badań nieniszczących w diagnostyce nawierzchni,
- ocena nośności nawierzchni,
- nieniszczące metody rozpoznawania konstrukcji nawierzchni drogowych.

2. Metody napraw nawierzchni drogowych:
- projektowanie wzmocnień nawierzchni,
- technologie remontów i przebudów,
- recykling nawierzchni,
- wzmocnienia nawierzchni siatkami,
- specyfika remontów miejskich i pozamiejskich,
- poprawa właściwości powierzchniowych,
- aspekty społeczno-środowiskowe.

Prosimy o przygotowanie plakatu na załączonym szablonie i złożenie go za pomocą systemu conftool w zakładce Rejestracja-On Line. Praca zostanie oceniona i autor otrzyma powiadomienie o zakwalifikowaniu do wystawienia plakatu na konferencji.
Studenci drukują plakaty we własnym zakresie.
Nagrodą za najlepszy plakat będą płatne, dwutygodniowe praktyki w IBDIM dla dwóch studentów.

Ostateczny termin złożenia plakatów to 12 kwietnia 2018 r.

Wynagrodzenie wyniesie 2500 zł brutto na każdego z laureatów.
Zapraszamy studentów do aktywnego uczestnictwa.

Szablon plakatu można pobrać z poniższej lokalizacji:

Szablon

 

 

COMPETITION FOR STUDENTS

Road and Bridge Research Institute is pleased to inform that within the frames of the Modern pavement diagnostic and repair techniques, a competition for students will be organized.
The students are invited to prepare posters related to the topic of the event.

1. Modern methods of road pavement diagnostics:
  - assessment of the technical condition of a pavement,
  - use of non-destructive tests in pavement diagnostics,
  - assessment of pavement bearing capacity,
  - non-destructive methods of detection of road pavement structure.

2. Methods of road pavement repair:
 
- designing pavement reinforcements,
  - repair and reconstruction technologies,
  - pavement recycling,
  - mesh reinforcements for road pavement,
  - the specificity of urban and non-urban repairs,
  - improvement of pavement qualities,
  - social and environmental aspects.

Please prepare the poster on the template attached and submit it via the Conftool system in the Online Registration tab. The works will be assessed and the authors will be informed about qualification of the work to be exhibited during the conference.
The prize for the best poster is a two-week paid internship in the Road and Bridge Research Institute for two students.

The final term for submission of posters is 12 April 2018.

The remuneration will amount to PLN 2500 gross for each of the laureates.
The students are invited to take an active part in the competition.

The template may be downloaded here:

Template