O KONFERENCJI

Instytut Badawczy Dróg i Mostów z przyjemnością informuje, że wznawia cykl konferencji Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe.

Przyszłoroczna edycja poświęcona będzie nowoczesnej diagnostyce i naprawom nawierzchni drogowych. Zapraszamy do uczestnictwa i zgłaszania propozycji referatów poświęconych tym zagadnieniom. Chcielibyśmy skupić się na aspektach naukowo-technicznych, ale ciekawe doświadczenia praktyczne także będą mile widziane.

Wzorem ubiegłych lat, organizowana przez IBDiM konferencja, ma stanowić szerokie, naukowe forum służące wymianie opinii i wniosków związanych z diagnozowaniem wszelkich typów nawierzchni i rozmaitymi metodami ich napraw.

Mamy nadzieję spotkać się w gronie osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na wymienione tematy. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm wykonawczych, biur projektowych, zarządców dróg oraz pracowników naukowych i studentów.

Konferencja będzie towarzyszyć XXIV Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja będzie podzielona na dwa bloki tematyczne:

1. Nowoczesne metody diagnostyki nawierzchni drogowych:
  - ocena stanu technicznego nawierzchni,
  - zastosowanie badań nieniszczących w diagnostyce nawierzchni,
  - ocena nośności nawierzchni,
  - nieniszczące metody rozpoznawania konstrukcji nawierzchni drogowych.

2. Metody napraw nawierzchni drogowych:
  - projektowanie wzmocnień nawierzchni,
  - technologie remontów i przebudów,
  - recykling nawierzchni,
  - wzmocnienia nawierzchni siatkami,
  - specyfika remontów miejskich i pozamiejskich,
  - poprawa właściwości powierzchniowych,
  - aspekty społeczno-środowiskowe.

 

RADA PROGRAMOWA

dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Przewodniczący

dr inż. Wojciech Bańkowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
dr inż. Bohdan Dołżycki, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Mirosław Graczyk, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska
dr inż. Piotr Jaskuła, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW, Politechnika Warszawska
dr Lech Krysiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
dr inż. Jerzy Kukiełka, Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Piotr Mackiewicz, Politechnika Wrocławska
mgr inż. Tomasz Mechowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Mieczysław Słowik, Politechnika Poznańska
mgr inż. Jacek Sudyka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

 

 

 

ABOUT THE CONFERENCE

Road and Bridge Research Institute is pleased to announce the resumption of a cycle of conferences “Durable and Safe Road Pavements”.

The next-year edition is devoted to modern pavement diagnostics and repair techniques. You are invited to enroll and submit proposals for papers on the topic. We would like to focus on scientific and technical aspects, but interesting case studies would also be welcome.

As in previous years, the conference organized by IBDiM will be a wide forum for exchange of opinions and lessons learned in the diagnostics of all types of pavements and various methods of repair.

We are looking forward to meet people interested in knowledge-sharing in this area of expertise. We welcome the representatives of construction companies, design offices, road operators, researchers and students.

The conference will be an accompanying event to the 24th International Fair of Road Construction Industry AUTOSTRADA-POLSKA.

CONFERENCE TOPICS

The conference will be divided into two thematic blocks:

1. Modern methods of road pavement diagnostics:
  - assessment of the technical condition of a pavement,
  - use of non-destructive tests in pavement diagnostics,
  - assessment of pavement bearing capacity,
  - non-destructive methods of detection of road pavement structure.

2. Methods of road pavement repair:
  - designing pavement reinforcements,
  - repair and reconstruction technologies,
  - pavement recycling,
  - mesh reinforcements for road pavement,
  - the specificity of urban and non-urban repairs,
  - improvement of pavement qualities,
  - social and environmental aspects.

 

THE PROGRAM COMMITTEE

dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Przewodniczący

dr inż. Wojciech Bańkowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
dr inż. Bohdan Dołżycki, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Mirosław Graczyk, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska
dr inż. Piotr Jaskuła, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW, Politechnika Warszawska
dr Lech Krysiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
dr inż. Jerzy Kukiełka, Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Piotr Mackiewicz, Politechnika Wrocławska
mgr inż. Tomasz Mechowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Mieczysław Słowik, Politechnika Poznańska
mgr inż. Jacek Sudyka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska