WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 

Termin wpłaty do
30.03.2018

Termin wpłaty do
25.04.2018
uczestnicy 1 000 PLN + 23% VAT
1 250 PLN + 23% VAT

pracownicy naukowi i akademiccy
polskich uczelni i instytutów badawczych

750 PLN + 23% VAT 850 PLN + 23% VAT
studenci* udział w sesjach bezpłatny

* wymagane zgłoszenie chęci udziału w konferencji, nie upoważnia do udziału w imprezach towarzyszących

Należność płatna przelewem na konto Instytutu:
Bank PEKAO S.A. O/Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
nr 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem "imię i nazwisko, Kielce 2018"
Niestety, nie ma możliwości płatności kartą kredytową. Wpłaty gotówkowe nie będą możliwe.

Jeżeli udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych, prosimy o przesłanie wypełnionego oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT na adres: promotion@ibdim.edu.pl.

Załącznik: oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach konferencyjnych, materiały konferencyjne oraz posiłki w trakcie trwania konferencji.

Wstęp na targi AUTOSTRADA-POLSKA wymaga oddzielnej rejestracji na www.targikielce.pl.

Rezygnacja z udziału
Rezygnacja z uczestnictwa musi być zgłoszona organizatorom w formie pisemnej. Do dnia 20.04.2018 r. zwrot kosztów uczestnictwa w całości. Po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane, a materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą.
Nieodwołanie zgłoszenia i nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z zapłaty pełnej wysokości należności.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

Noclegi
Organizatorzy Konferencji nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Zainteresowanym polecamy kontakt z organizatorem targów AUTOSTRADA-POLSKA - Targami Kielce, tel. (41) 365 12 37, 365 12 82, fax (41) 365 12 03, e-mail: kubicka.anna@targikielce.pl.

CONDITIONS FOR PARTICIPATION

 

 

Payment by
30.03.2018

Payment by
25.04.2018
participants 1 000 PLN + 23% VAT
1 250 PLN + 23% VAT

researchers and academic staff of Polish universities and research institutes

750 PLN + 23% VAT 850 PLN + 23% VAT
students* participation in sessions free of charge

* the application for participation in the conference is required; does not entitle to participate in accompanying events

The payment of the conference fee must be done by bank transfer.
Bank PEKAO S.A. O/Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
PL 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831, transfer title "name and surname, Kielce 2018"
Please note that we do not accept credit cards. Cash payments will not possible.

The conference fee includes participation in all lectures and poster presentations, conference materials, coffee breaks and lunches during the conference. The conference fee does not cover travel and accommodation costs.

Enrollment to the AUTOSTRADA-POLSKA Fair requires separate registration at www.targikielce.pl.

Cancellations
Only written cancellations submitted to the Conference Secretariat will be accepted. Till 20 April 2018 the conference fee will be returned in full amount. After that deadline the costs will not be returned, and the conference materials will be sent by post.

Failure to cancel and turn up at the conference of a participant does not exempt from payment of the conference fee in full amount.

Failure to pay the conference fee is not equal with the cancellation of registration.

Accomodation
The organizers of the Conference do not organize nor help in the booking of accommodation.

For all interested, please find below the contact details of the organizers of AUTOSTRADA-POLSKA fair - Targi Kielce, tel. (41) 365 12 37, 365 12 82, fax (41) 365 12 03, e-mail: kubicka.anna@targikielce.pl.